สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 

เข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้งาน

ระบบรายงานเงินคงเหลือ

ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2567

จำนวนโรงเรียน : 210   รายงานแล้ว : 0   ยังไม่รายงาน : 210
รหัสโรงเรียน ผลการดำเนินการ ผลการตรวจสอบ
โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านกุดจิก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
โรงเรียนบ้านทรายงาม
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านกุดเต่า
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
โรงเรียนบ้านห้วยโจด
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านนาเลิง
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านโนนทัน
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา
โรงเรียนบ้านภูพานคำ
โรงเรียนบ้านหินคูณ
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
โรงเรียนบ้านดอนนาดี
โรงเรียนบ้านข้องโป้
โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ
โรงเรียนบ้านโคกม่วย
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม
member
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง
โรงเรียนบ้านบุ่งบก
โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง
โรงเรียนบ้านลาด
โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านตำแย
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
โรงเรียนบ้านลำภู
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
member
โรงเรียนพิศาลวิทยา
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
โรงเรียนบ้านวังหมื่น
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านสุขเกษม
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านภูพานทอง
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์
โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านโสกช้าง
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
โรงเรียนบ้านกุดคอเมย
โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
โรงเรียนบ้านข่าน้อย
โรงเรียนบ้านหนองปิง
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
member
member
โรงเรียนบ้านหนองตานา
โรงเรียนบ้านหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านดงบาก
โรงเรียนบ้านโสกแดง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4
โรงเรียนบ้านโนนตาล
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม
โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโสกจาน
โรงเรียนบ้านฝายหิน
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
โรงเรียนบ้านถิ่น
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนปรางค์กู่
โรงเรียนนิคมวัฒนา 6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
โรงเรียนบ้านกุดแท่น
โรงเรียนบ้านวังคูณ
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านหนองอุ
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโคกสนั่น
โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง
โรงเรียนบ้านแกท่าวารี
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
โรงเรียนบ้านวังไฮ
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนโนนคูณวิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านมอใต้
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
โรงเรียนบ้านหนองแตง
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
โรงเรียนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
member
โรงเรียนบ้านผาสุก
member
โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โรงเรียนบ้านสำราญสุข
โรงเรียนบ้านหนองโน
โรงเรียนบ้านนาทับควาย
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน
โรงเรียนดอนปอวิทยา