สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบรายงานเงินคงเหลือ

ณ สิ้นเดือน มกราคม 2567

จำนวนโรงเรียน : 198   รายงานแล้ว : 131   ยังไม่รายงาน : 67
รหัสโรงเรียน ผลการดำเนินการ ผลการตรวจสอบ
โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนอุดม รายงานแล้ว
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม รายงานแล้ว
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดจิก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง)
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านทรายงาม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดเต่า
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยโจด รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านนาเลิง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ รายงานแล้ว
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านโนนทัน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านภูพานคำ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหินคูณ
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกกุง
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดอนนาดี
โรงเรียนบ้านข้องโป้ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านสำราญสุข รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ
โรงเรียนบ้านโคกม่วย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านพร้าว รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม รายงานแล้ว
โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านบุ่งบก รายงานแล้ว
โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านลาด รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านตำแย
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
โรงเรียนบ้านลำภู
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองคังคา รายงานแล้ว
โรงเรียนกุดหานสามัคคี
โรงเรียนหนองบัววิทยายน รายงานแล้ว
โรงเรียนดอนปอวิทยา
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านสุขเกษม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาทับควาย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านภูพานทอง
โรงเรียนบ้านเสาเล้า รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง รายงานแล้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
โรงเรียนบ้านดอนยานาง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว รายงานแล้ว
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดอนหัน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม รายงานแล้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองแวง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโสกช้าง
โรงเรียนบ้านหัวขัว รายงานแล้ว
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดคอเมย รายงานแล้ว
โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านข่าน้อย
โรงเรียนบ้านหนองปิง
โรงเรียนบ้านวังมน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านผาสุก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านคอกวัว
โรงเรียนบ้านหนองตานา
โรงเรียนบ้านหนองสะแบง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง รายงานแล้ว
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดงบาก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
โรงเรียนบ้านหนองโน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนตาล รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนเมือง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม
โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย รายงานแล้ว
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกกลาง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโสกจาน
บ้านสร้างเสี่ยน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนกุดจิกวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
โรงเรียนบ้านถิ่น รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง รายงานแล้ว
โรงเรียนปรางค์กู่ รายงานแล้ว
โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านท่าลาด รายงานแล้ว
โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
โรงเรียนบ้านกุดแท่น
โรงเรียนบ้านวังคูณ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาทม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
โรงเรียนบ้านทรายมูล รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองอุ
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดอนข่า รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก รายงานแล้ว
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโคกสนั่น รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง
โรงเรียนบ้านแกท่าวารี รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านวังไฮ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) รายงานแล้ว
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
โรงเรียนบ้านมอเหนือ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รายงานแล้ว
โรงเรียนโนนคูณวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง รายงานแล้ว
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) รายงานแล้ว
โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านมอใต้
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสว่างโนนสง่า รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านป่าคา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง รายงานแล้ว
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองแตง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์