สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบรายงานเงินคงเหลือ

ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2567

จำนวนโรงเรียน : 203   รายงานแล้ว : 76   ยังไม่รายงาน : 127
รหัสโรงเรียน ผลการดำเนินการ ผลการตรวจสอบ
โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนอุดม รายงานแล้ว
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม รายงานแล้ว
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านกุดจิก
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
โรงเรียนบ้านทรายงาม
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดเต่า
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยโจด
โรงเรียนบ้านโนนคูณ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาเลิง
โรงเรียนบ้านห้วยไร่ รายงานแล้ว
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านโนนทัน
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา
โรงเรียนบ้านภูพานคำ
โรงเรียนบ้านหินคูณ
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกกุง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
โรงเรียนบ้านดอนนาดี
โรงเรียนบ้านข้องโป้ รายงานแล้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ
โรงเรียนบ้านโคกม่วย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม รายงานแล้ว
member
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง
โรงเรียนบ้านบุ่งบก
โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง
โรงเรียนบ้านลาด รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านตำแย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
โรงเรียนบ้านลำภู
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
member
โรงเรียนพิศาลวิทยา
โรงเรียนหนองบัววิทยายน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านวังหมื่น
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านสุขเกษม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านภูพานทอง
โรงเรียนบ้านเสาเล้า รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
โรงเรียนบ้านดอนยานาง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว รายงานแล้ว
โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดอนหัน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม รายงานแล้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
โรงเรียนบ้านหนองแวง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโสกช้าง
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
โรงเรียนบ้านกุดคอเมย
โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ รายงานแล้ว
โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านข่าน้อย
โรงเรียนบ้านหนองปิง
โรงเรียนบ้านวังมน
โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ รายงานแล้ว
member
member
โรงเรียนบ้านหนองตานา
โรงเรียนบ้านหนองสะแบง
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง รายงานแล้ว
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านดงบาก
โรงเรียนบ้านโสกแดง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4
โรงเรียนบ้านโนนตาล รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยบง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย รายงานแล้ว
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโสกจาน
โรงเรียนบ้านฝายหิน
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว
โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
โรงเรียนบ้านถิ่น รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนปรางค์กู่ รายงานแล้ว
โรงเรียนนิคมวัฒนา 6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านท่าลาด รายงานแล้ว
โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
โรงเรียนบ้านกุดแท่น
โรงเรียนบ้านวังคูณ
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านหนองอุ
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก รายงานแล้ว
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโคกสนั่น รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง
โรงเรียนบ้านแกท่าวารี
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
โรงเรียนบ้านวังไฮ
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
โรงเรียนบ้านมอเหนือ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รายงานแล้ว
โรงเรียนโนนคูณวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านมอใต้
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
โรงเรียนบ้านป่าคา รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง รายงานแล้ว
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านหนองแตง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง รายงานแล้ว
โรงเรียนบ้านนาแพง
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
member
member
member
โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง รายงานแล้ว
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' รายงานแล้ว